Home About Us Contact Toll free : 1-855-855-5888 Register
Cart (0)
You have 0 products in cart. BROWSE A BRODUCT
Home Product KBG Capsules GeumHeuk Korean Black Ginseng GeumHeukDan Pellet - 3.75 x 30 round tables

GeumHeuk Korean Black Ginseng GeumHeukDan Pellet - 3.75 x 30 round tables

Price :$369.00$349.95

Summary : Made in Korea
ADD TO CART BUY THIS PRODUCT
GeumHeuk Korean Black Ginseng GeumHeukDan Pellet

✔ Natural Ingredients : Contains Black Ginseng powder, Chinese Angelica, Milk Vetch Root,  Poria Cocos, Platyphylla, Schisandra Berries, Liquorice, Atractylodes, Clementine Peels, foxglove, Korean mint, Ginger, Jujube, Cornus fruit, Deer antlers. Honey, Agarwood

Net Weight : 3.75g x 30 Chewable round tablets

Ingredients: Black Ginseng powder, Chinese Angelica, Milk Vetch Root,  Poria Cocos, Platyphylla, Schisandra Berries, Liquorice, Atractylodes, Clementine Peels, foxglove, Korean mint, Ginger, Jujube, Cornus fruit, Deer antlers. Honey, Agarwood

**********************

Viên Hắc sâm GeumHeuk Hàn Quốc GeumHeukDan

Chứa bột nhân sâm đen, cây bạch chỉ Trung Quốc, rễ cây đậu tằm, cây nho Poria, Platyphylla, cây ngũ vị tử, cây cam thảo, cây mã đề, vỏ Clementine, bao tay cáo, bạc hà 
Hàn Quốc, gừng, táo tàu, quả ngô đồng, gạc hươu. Mật ong, trầm hương

Khối lượng tịnh: 3,75g x 30 Viên nén tròn nhai được

Thành phần: Bột nhân sâm đen, cây bạch chỉ Trung Quốc, rễ cây đậu tằm, cây chùm ngây, cây chùm ngây, quả cây ngũ vị tử, cây cam thảo, cây mã đề, vỏ clementine, bao tay 
cáo, bạc hà Hàn Quốc, gừng, táo tàu, quả ngô đồng, gạc hươu. mật ong, trầm hương